Algemene voorwaarden Nederland

Artikel 1 – Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer bij een Overeenkomst als bedoeld in Artikel 2.1 alsmede degene die met Opdrachtnemer in onderhandeling treedt; Opdrachtnemer: van Vilsteren BTW advies bv, gevestigd te Arnhem alsmede alle aan haar op enigerlei wijze verbonden ondernemingen aan wie de uitvoering van een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt toevertrouwd; Opdracht/Overeenkomst: De Overeenkomst van Opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden te verrichten.
1.2 Alle Opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer;
1.3 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor Opdrachtnemer werkzaam zijn dan wel ten behoeve van derden voor wier handelen dan wel nalaten Opdrachtnemer aansprakelijk kan zijn.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt/zal verbinden om werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden.
2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.
2.4 Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de Overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de Overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert. Mocht dit niet mogelijk blijken, dan blijft betreffende bepaling buiten toepassing, waarbij de overige bepalingen van zowel de Overeenkomst als de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding

3.1 Alle offertes en aanbiedingen door of namens Opdrachtnemer gedaan, ook indien door een vertegenwoordiger of tussenpersoon, op welke wijze ook gedaan, zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen/ ingetrokken.
3.2 Overeenkomsten komen tot stand door een schriftelijke bevestiging van Opdrachtnemer. In het geval Opdrachtnemer de Overeenkomst niet schriftelijk heeft bevestigd, komt een Overeenkomst tot stand doordat Opdrachtnemer met uitvoeringshandelingen is begonnen.
3.3 Mondelinge toezeggingen door vertegenwoordigers of tussenpersonen van Opdrachtnemer binden Opdrachtnemer slechts indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.
3.4 Iedere orderbevestiging van Opdrachtnemer wordt geacht het tussen partijen overeengekomen juist en volledig weer te geven tenzij de Opdrachtgever binnen 8 dagen na datum orderbevestiging schriftelijk bij aangetekend schrijven en gemotiveerd daartegen heeft geprotesteerd.
3.5 Indien de Opdrachtgever een wijziging aanbrengt in de Overeenkomst dan wel indien hij een nadere Opdracht verstrekt, worden deze wijzigingen en/of nadere opdrachten na acceptatie door Opdrachtnemer geacht een onlosmakelijk geheel te vormen met de eerdere Overeenkomst en zijn deze voorwaarden daarop volledig van toepassing. Indien de wijziging van de Overeenkomst verhoging van de kosten tot gevolg heeft, zullen deze kosten op de aan de wederpartij te verzenden factuur afzonderlijk worden aangegeven. Het verstrekken van een nadere Opdracht of het wijzigen van een Overeenkomst kan tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijden wijzigen, hetgeen nimmer aan Opdrachtnemer kan worden tegengeworpen.
3.6 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten.

Artikel 4 – Gegevens en informatie

4.1 Opdrachtnemer is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de Opdracht indien Opdrachtgever alle door Opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Opdrachtnemer gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat Opdrachtgever de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van Opdrachtgever.
4.2 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn, tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit.
4.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
4.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van eventueel door Opdrachtgever verstrekte onjuiste gegevens en informatie.
4.5 Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens en informatie niet of niet tijdig of niet behoorlijk aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honorarium volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.6 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correcte naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder het aan Opdrachtnemer verstrekken en ter beschikking stellen van persoonsgegevens met betrekking tot zijn personeel, cliënten of derden, ook indien deze van derden afkomstig zijn of door derden in zijn opdracht worden verstrekt. Opdrachtnemer kan in verband met niet of niet correcte naleving door Opdrachtgever niet worden aangesproken.
4.7 Extra kosten, extra uren, alsmede de overige schade voor Opdrachtnemer, ontstaan doordat Opdrachtgever niet aan de in het eerste, tweede of derde lid genoemde verplichtingen heeft voldaan, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
4.8 Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal opdrachtnemer de originele, door Opdrachtgever verstrekte, bescheiden aan Opdrachtgever retourneren.

Artikel 5 – Uitvoering van de Opdracht

5.1 Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren; Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor
het bereiken van enig beoogd resultaat.
5.2 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.3 De Opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van de toepasselijke wet- en (beroeps)regelgeving. Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen die hieruit voor Opdrachtnemer voortvloeien.
5.4 In geval van twijfel omtrent de inhoud en/of verzending van elektronische post zijn de data-uittreksels uit de computersystemen van Opdrachtnemer bepalend.
5.5 Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en fnancieren van terrorisme (Wwft):
a)
verplicht kan zijn om een onderzoek naar de identiteit van Opdrachtgever en/of cliënt te doen;
b)
verplicht kan zijn om bepaalde transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten.
5.6 Onder (beroeps)regelgeving wordt in ieder geval verstaan het Reglement Beroepsuitoefening van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB).
5.7 Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat ten gevolge van het voldoen door Opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en (beroeps) regelgeving.
5.8 Opdrachtnemer houdt ter zake van de Opdracht een werk-dossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van Opdrachtnemer.
5.9 Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van één van hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen doen dat redelijkerwijs verwacht mag worden ter voorkoming van risico’s zoals het verspreiden van virussen en vervorming.

Artikel 6 – (Beroeps)regelgeving

6.1 Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen die voor Opdrachtnemer voortvloeien uit de toepasselijke (beroeps)regelgeving.
6.2 Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer – onder meer, doch niet uitsluitend -:
a)
op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om bepaalde, in die wet- en regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden bekend geworden, transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten;
b)
op grond van geldende wet- en regelgeving in bepaalde situaties een fraudemelding zal moeten doen;
c)
krachtens geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om een onderzoek naar de (identiteit van) Opdrachtgever te doen.
6.3 Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij Opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door Opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en (beroeps)regelgeving.

Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Het uitvoeren van de Opdracht door Opdrachtnemer houdt niet in de intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Opdracht. Deze behoren toe aan Opdrachtnemer.
7.2 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest die Opdrachtnemer gebruikt of heeft gebruikt en/ of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, daaronder mede begrepen
adviezen, werkwijzen, (model)contracten, systemen, systeemontwerpen en computerprogramma’s en andere geestesproducten en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
7.3 Behoudens uitdrukkelijke voorgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, (model)contracten, systemen, systeemontwerpen en computerprogramma’s en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of exploiteren, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de uitvoering van de werkzaamheden door Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.
7.4 Opdrachtnemer behoudt het recht de door uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8 – Geheimhouding

8.1 Opdrachtnemer is verplicht de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de Opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op Opdrachtnemer een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, waaronder begrepen de meldingsplicht voortvloeiend uit de Wet melding ongebruikelijke transacties en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, of voor zover Opdrachtgever Opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze bepaling verhindert niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van Opdrachtnemer, voor zover Opdrachtnemer zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de opdracht of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk acht.
8.2 Opdrachtnemer is, indien hij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure, gerechtigd de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de Opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voor zover deze naar zijn redelijk oordeel van belang kunnen zijn.
8.3 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de Overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Opdrachtnemer, op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure.
8.4 Opdrachtnemer is gerechtigd tot het vermelden van de naam van Opdrachtgever en het in hoofdlijnen vermelden van de verrichte werkzaamheden aan (commerciële) relaties van Opdrachtnemer ter indicatie van de ervaring van Opdrachtgever.